Polityka prywatności profilu ENSI na platformie LinkedIn

Niniejsza Polityka prywatności określa stosunek firmy European Network Security Institute Sp. z o.o. (dalej jako „ENSI”, „Administrator” lub my, nam, nas) do danych osobowych użytkowników profilu ENSI Kancelaria Ekspertów stworzonego przez nas w serwisie LinkedIn (dalej również jako „Profil”).

Zaznaczamy, że niniejsza Polityka prywatności nie stanowi kompleksowej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników LinkedIn. W celu uzyskania informacji o tym, jak LinkedIn przetwarza Twoje dane osobowe zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności LinkedIn, która jest dostępna pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Administrator

Administrator danych osobowych to podmiot (np. spółka, instytucja, indywidualny przedsiębiorca), który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Firma LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej jako „LinkedIn Ireland”) jest administratorem danych osobowych użytkowników serwisu LinkedIn zamieszkujących w krajach należących do Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcarii. Jeżeli jednak korzystasz z naszego Profilu na LinkedIn ENSI również staje się administratorem części Twoich danych.

Kontakt z ENSI

Możesz się z nami kontaktować na wskazane poniżej dane kontaktowe:

adres: Al. Jana Pawła II 34
00-141 Warszawa
e-mail: odo@ensi.net

Jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (np. w celu skorzystania z prawa dostępu do danych), możemy poprosić Cię o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi w celu weryfikacji Twojej tożsamości.

Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

  • gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Profilu lub na wskazane na naszym profilu dane kontaktowe np. w celu złożenia zapytania o nasze usługi, szkolenia – w takiej sytuacji będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówionego kontaktu co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • gdy kontaktujesz za pośrednictwem Profilu w celu aplikacji na ofertę pracy – w celach rekrutacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  • gdy zostawiasz komentarz na naszym Profilu – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia użytkownikowi pozostawienia komentarzy pod naszymi postami; zamieszczając komentarz na naszym Profilu użytkownik upublicznia swoje dane zawarte w takim komentarzu, co traktujemy jako zgodę na ich przetwarzanie w celu publikacji komentarza (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • gdy poruszasz się po naszym Profilu, poprzez automatyczne zbieranie danych na temat Twojej aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych) – dane te mają charakter zbiorczych statystyk, które wykorzystujemy w celu dostosowania naszego Profilu do potrzeb i zainteresowań użytkowników, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowa informacja o pasywnym gromadzeniu danych znajduje się w dalszej części niniejszej Polityki prywatności w sekcji „Polityka cookie”. Zaznaczamy, że ENSI nie instaluje w urządzeniu końcowym użytkownika własnych plików cookie lecz korzysta jedynie z informacji udostępnionych przez LinkedIn w ramach usługi Page Insights.

Wszelkie inne cele przetwarzania danych będą zawsze wcześniej komunikowane użytkownikom Profilu w chwili gromadzenia danych.

Zakres przetwarzanych danych może obejmować takie informacje jak nick, imię, nazwisko, informacje upublicznione w profilu użytkownika (np. wizerunek) oraz dane zawarte w napisanych do nas wiadomościach, komentarzach, aplikacjach użytkownika, a także zbierany automatycznie adres IP urządzenia użytkownika oraz informacje o jego aktywności on line.

Przekazanie ENSI danych osobowych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze wcześniej poinformujemy Cię jeżeli podanie danych osobowych będzie wymagane z uwagi na ich niezbędność do realizacji celu przetwarzania.

Wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

W dowolnym momencie możesz wycofać swoje zgody na przetwarzanie danych osobowych (możesz wycofać zgodę przetwarzanie swoich danych w celu publikacji komentarza na naszym Profilu usuwając swój komentarz pod naszym postem) i zmienić preferencje w zakresie pasywnego gromadzenia danych, w tym odwołać akceptację plików cookie LinkedIn. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zmiana preferencji w zakresie pasywnego gromadzenia danych nie będzie miała jednak wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych, które na jej podstawie było prowadzone przez nas zanim zgoda ta została wycofana.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych użytkowników naszego Profilu mogą mieć nasi upoważnieni pracownicy. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych użytkowników naszego Profilu są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Zwracamy jednak uwagę, że LinkedIn Ireland również posiada dostęp do danych osobowych użytkowników i może je ujawniać także innym niż wskazani powyżej odbiorcom, którzy mogą znajdować się także w państwach trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), w których poziom ochrony danych może być niższy niż na terenie Unii Europejskiej. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników LinkedIn zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności LinkedIn dostępną pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy, w której znajdziesz również informacje LinkedIn na temat transferu danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (punkt 5.2. Polityki ochrony prywatności LinkedIn pt. „Zagraniczny transfer danych”).

Okres przechowywania Danych Osobowych

ENSI przechowuje dane osobowe użytkowników Profilu tak długo jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (np. udzielenia użytkownikowi odpowiedzi na pytanie, publikacji komentarza użytkownika, zakończenia procesu rekrutacyjnego), jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych, jeżeli zgoda ta stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania. W przypadku informacji upublicznianych przez użytkowników serwisu LinkedIn na naszym Profilu i podawanych w ramach ich konta użytkownika LinkedIn, informacje te są przetwarzane i przechowywane zgodnie z regulaminem tego serwisu.

Łącza do innych witryn

Nasz Profil może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej Polityki prywatności. Rekomendujemy  zapoznawanie się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych stron internetowych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje i usługi świadczone przez inne jednostki organizacyjne, do których odnośniki i połączenia znajdują się w witrynie, jeżeli nie są to serwisy ENSI.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik Profilu którego dane dotyczą może skorzystać wobec ENSI z następujących praw:

  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO,
  3. prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych użytkownika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
  4. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  5. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO,
  6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ENSI. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek korzystając z danych kontaktowych wskazanych w sekcji Kontakt z Administratorem.

Ponadto użytkownik Profilu ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ENSI do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o podstawach prawnych przetwarzania przez LinkedIn Ireland danych osobowych użytkowników serwisu LinkedIn i przysługujących im prawach są dostępne w Polityce ochrony prywatności LinkedIn dostępnej pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Zapoznaj się z punktem 4.2 Polityki ochrony prywatności LinkedIn („Prawa użytkownika do dostępu i kontroli swoich danych osobowych”) aby dowiedzieć się jak możesz zgłosić żądanie do LinkedIn Ireland w celu realizacji praw wskazanych w RODO.

Polityka cookie

Gdy poruszasz się po naszym Profilu LinkedIn Ireland zbiera automatycznie dane na temat Twojej aktywności (tzw. pasywne gromadzenie danych). Każdy użytkownik naszego Fanpage’a może zdefiniować swoje preferencje w zakresie pasywnego gromadzenia danych za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii, akceptując lub odrzucając pliki cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub swojego urządzenia, bądź korzystając z opcji ustawień prywatności dostępnych w ramach serwisu LinkedIn. Więcej informacji na ten temat uzyskasz w plikach pomocy przeglądarki, swojego urządzenia lub w opublikowanych na LinkedIn Zasadach korzystania z plików cookie LinkedIn, które są dostępne pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zaznaczamy, że podczas korzystania przez użytkownika z naszego Profilu ENSI nie instaluje w jego urządzeniu końcowym własnych plików cookie lecz korzysta jedynie z informacji udostępnionych przez LinkedIn Ireland w ramach usługi Page Insights. Oznacza to, że jeżeli np. polecisz nasz Profil, skomentujesz nasz post lub go udostępnisz taka informacja będzie dla nas widoczna. Ponadto mamy dostęp do ogólnych statystyk na temat odbiorców naszego Profilu. W tym celu korzystamy z funkcjonalności Page Insights, która umożliwia nam wgląd do statystyk o aktywności odbiorców Profilu np. statystyk dotyczących poleceń, ilości osób obserwujących, ilości osób odwiedzających, reakcji na nasze posty, zasięgu interakcji użytkowników LinkedIn z naszym Profilem, typie odbiorców itp. Wszystkie te statystyki maja charakter zbiorczych zestawień, które mają nam pomóc w analizie jak działa nasz Profil oraz w jaki sposób możemy go ulepszyć i sprawić by był on jeszcze ciekawszy dla odbiorców, a prezentowane w nim treści odpowiadały ich zainteresowaniom. Nie profilujemy ani prowadzimy żadnych statystyk dotyczących indywidualnych użytkowników naszego Profilu. W zakresie danych gromadzonych na potrzeby statystyk Page Insights LinkedIn i ENSI są uznawani za współadministratorów danych w rozumieniu art. 26 RODO. Zakres odpowiedzialności współadministratorów został określony w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum” dostępnym pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum .

Zmiany polityki prywatności

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2022 r.