ENSIXVI KONGRES ABI

PLANOWANE ZMIANY STATUSU ABI
ORAZ ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO DO USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 


W dniach 6 - 7 grudnia 2012 r., w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni, odbył się XVI Kongres ABI, którego tematem przewodnim była planowana zmiana statusu Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przepisach ochronie danych osobowych w Polsce i UE oraz długo oczekiwany projekt zmiany rozporządzenia techniczno-organizacyjnego do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych.


Kongres ABI to najważniejsze doroczne spotkanie środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce, na którym omawiane i dyskutowane są najważniejsze bieżące i praktyczne problemy realizacji zadań i obowiązków ochrony danych osobowych w polskich organizacjach oraz międzynarodowych korporacji działających na terenie Polski.


Rok 2012 przyniósł nam kilka istotnych zapowiedzi zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce i UE, w tym Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 25 stycznia 2012 r. oraz Projekt GIODO zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach pakietu deregulacyjnego dla przedsiębiorców przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki.


Na Kongresie szczegółowo odnieśliśmy się do nowych propozycji zmian statusu ABI w prawie polskim i unijnym oraz do kwestii planowanej nowelizacji rozporządzenia techniczno-organizacyjnego do polskiej ustawy. Omówiliśmy i przedyskutowaliśmy również bardzo istotne praktyczne problemy związane z realizacją obowiązków przetwarzania danych osobowych, w tym kwestie powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych, retencji i czasowości przetwarzania danych oraz bardzo gorącego tematu jakim jest kwestia videomonitoringu w kontekście realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podczas Kongresu nie zabrakło także okazji do kuluarowych dyskusji z ekspertami.


Specjalnie dla wszystkich Uczestników XVI Kongresu ABI przygotowaliśmy niespodziankę. W dniu 6 grudnia, o godz. 20-stej, w niezwykłej scenerii Pałacu Ossolińskich w Sterdyni, odbyła się premiera wyjątkowego spektaklu - koncertu pt: "Wszystkie Istoty Ludzkie...". Pani Anna Seniuk przeczytała wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz utwory poetyckie. Występowi Gwiazdy towarzyszył klimatyczny Opium String Quartet.

Spektakl jest naszym podziękowaniem dla Państwa za udział w wieloletniej debacie oraz zaangażowanie w dyskusje nad bieżącymi problemami ochrony danych osobowych w różnych organizacjach. Jest też artystycznym wyrazem szacunku dla osób wrażliwych na Prawa Człowieka w codziennej pracy.


AGENDA XVI KONGRESU ABI

Sterdyń, 6 – 7 grudnia 2012 r.

(Opracował Komitet programowy XVI Kongresu ABI w składzie:
Maciej Byczkowski oraz adw. dr Grzegorz Sibiga)

PLANOWANE ZMIANY STATUSU ABI ORAZ ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO DO USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHDzień pierwszy (6.12.2012):

1. Panel dyskusyjny: "Kierunki zmian w przepisach o ochronie danych osobowych"

 • Prace nad nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Proponowane zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych w ramach projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
  w gospodarce (pakiet deregulacyjny Ministerstwa Gospodarki
  dla przedsiębiorców)
 • Planowane zmiany rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
  do przetwarzania danych osobowych

Prowadzący: Maciej Byczkowski (Prezes ENSI, SABI), adw. dr Grzegorz Sibiga (PAN), dr Stefan Szyszko (PIU, ekspert SABI

2. Wykład i dyskusja: "Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych"

 • Prawne wymogi powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązkowe i fakultatywne klauzule w umowie powierzenia
 • Błędy w rozróżnianiu powierzenia przetwarzania oraz udostępnienia danych innemu administratorowi danych
 • Zasady kontroli procesora przez administratora danych
 • Pojęcie podpowierzenia i wymogi z nim związane (w tym podpowierzenie w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).
 • Praktyka GIODO w zakresie podpowierzania przetwarzania danych osobowych

Prowadzący: prof. Paweł Fajgielski (KUL), adw. dr Grzegorz Sibiga (PAN)Dzień drugi (7.12.2012):


3. Wykład i dyskusja "Retencja i czas przetwarzania danych osobowych"

 • Prawne wymogi dotyczące czasu przetwarzania danych osobowych
  w różnych organizacjach
 • Problemy dotyczące określenia czasu przetwarzania danych osobowych
  w sytuacji braku przepisów szczególnych w tym zakresie
 • Czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji zakończenia działalności Administratora danych
 • Zabezpieczanie danych w czasie retencji
 • Brakowanie dokumentacji z danymi osobowymi

Prowadzący: Maciej Byczkowski (Prezes ENSI, SABI), mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna), Marta Siemaszko (ENSI)

4. Wykład i dyskusja: "Videomonitoring a ochrona danych osobowych"

 • Prawna dopuszczalność videomonitoringu - obecne podstawy prawne
  i postulaty zmian w prawie
 • Stanowisko GIODO w sprawie ochrony danych osobowych w ramach prowadzenia monitoringu wizyjnego
 • Czy nagrania z monitoringu wizyjnego stanowią zbiory danych i podlegają obowiązkom wynikającym z funkcjonowania takiego zbioru (np. rejestracja zbioru danych)?
 • Jak właściwie zarządzać przetwarzaniem danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego

Prowadzący: dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO)

5. Panel dyskusyjny: "Praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych o charakterze służbowym"

 • Rozumienie pojęcia "dane osobowe służbowe" i zakres stosowania do nich przepisów o ochronie danych osobowych
 • Czy przetwarzanie danych osobowych służbowych mieści się w pojęciu drobnych bieżących spraw życia codziennego?
 • Problemy przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach rejestracji wejścia/wyjścia do/z obiektu czy obszaru
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych do:
  • danych osobowych zebranych w zasobach książek teleadresowych
  • danych kontaktowych pracowników w firmowym Intranecie
   i dodawanych do nich zdjęć
 • Udostępnianie danych służbowych do innych podmiotów
 • Transfer danych służbowych do państwa trzeciego

Uczestnicy panelu: Maciej Byczkowski (Prezes ENSI, SABI), mec. Xawery Konarski (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna), dr Grzegorz Sibiga (PAN), dr Wojciech Wiewiórowski (GIODO), mec. Damian Karwala (Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna).ENSI Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 34, 00-141 Warszawa, tel.: +48 22 620 12 00, e-mail: info @ ensi.net
  Polityka prywatności    Copyright © ENSI 2006-2021